Poem: Senryu | Chronogram Magazine

Poem: Senryu

Senryu

Slimy Vaseline
smeared on the bathroom floor; we
slyly smile…then slip.