Sherry Vine: Holiday Drag Cabaret | Club Helsinki | Music | Hudson Valley; Chronogram